Đoản Văn

Một vài đoản bất ngờ bay ra trong đầu.

Vui có, buồn buồn có, ngọt có, cay có, vân vân và mây mây cũng có tất.

Đoản 1 | Đoản 2 Đoản 3 | Đoản 4 | Đoản 5 | Đoản 6 Đoản 7 | Đoản 8 | Đoản 9 | Đoản 10 | Đoản 11 | Đoản 12 | Đoản 13 | Đoản 14 | Đoản 15 | Đoản 16 | Đoản 17 | Đoản 18 | Đoản 19 |Đoản 20 | Đoản 21 | Đoản 22 | Đoản 23 | Đoản 24 | Đoản 25 | Đoản 26 | Đoản 27 | Đoản 28 | Đoản 29 | Đoản 30 | Đoản 31 | Đoản 32Đoản 33

Advertisements